Amenity Trays

Wedding - Shabbos Sheva Brachos 

Amenity Tray Black & White Theme
Gold Themed Bathroom Tray
Amenty Tray with Monogram
Custom Amenity Tray Gold with Monogram
Bathroom Tray
Bathroom tray